Vedtægter

§1: Foreningens navn er Herstedvester Forsamlingshus.

§2: Det er foreningens formål at vedligeholde og drive Herstedvester Forsamlingshus og skabe mulighed for, at huset er et naturligt centrum,
som foreningens medlemmer og lejere finder attraktivt at benytte til fester, møder og kulturelle aktiviteter.

§3: Som medlemmer kan optages beboere i Herstedvesterstræde, Bakkestræde, Herstedvester Kirkevej, Storstræde og Horsholmstræde.

§4: Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

§5: Huset kan udlejes til almene og private formål. Prisen og retningslinjer for udlejningen fastsættes af bestyrelsen.

§6: Bestyrelsen forestår udlejning, renholdelse og vedligeholdelse af Forsamlingshuset.

§7: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§7b: Overfor myndigheder og lignende, tegnes foreningen af formanden og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 8: Der afholdes generalforsamling hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen vælger formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Det ene år (de lige årstal) vælges formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant og en revisorsuppleant.
Det andet år (de ulige årstal) vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og en revisor.
Formanden indkalder til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Næstformanden erstatter formanden, hvis denne er forhindret.

§ 8b: Kassereren varetager foreningens regnskab og redegør for dette på generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra d. 1. januar til 31. december.
Bestyrelsen er ekstraordinært bemyndiget til i 2006 at optage et lån på kr. 300.000, til vedligeholdelse af huset. Derefter kan bestyrelsen ikke optage lån større end grundværdien.
(Grundværdien er pr. 1.1. 2006 vurderet til kr. 90.000.

§8c: Der tages referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Referater og årsregnskaber arkiveres således, at de til enhver tid kan findes.
Referatet fra generalforsamlingen og vedtaget årsregnskab/ budget udsendes efterfølgende til alle medlemmer og gøres tilgængeligt for alle medlemmer.

§9a: Ordinær generalforsamling indkaldes igennem udsendt/omdelt meddelelse til medlemmerne, senest 2 uger før afholdelsen.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning. Der kan begæres hemmelig afstemning hvis 25 % af de fremmødte er enige heri. Alle afgørelser sker ved simpelt flertal.

§ 9b: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel, hvis et flertal af bestyrelsen er enige heri, eller hvis 25 medlemmer kræver det skriftligt.

§ 10 Til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning på en ordinær generalforsamling kræves fremmøde af mindst halvdelen af foreningens medlemmer, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget.
Ved en eventuel ekstraordinær generalforsamling kræves for vedtagelse af vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen, at ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget.
Ved en eventuel opløsning realiseres foreningens værdier. Det indkomne beløb, minus eventuel gæld, går ubeskåret til et humanitært formål inden for kommunens grænser. Den sidste generalforsamling tager
stilling til hvilket formål.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 8. maj 1978
Revideret 8. juni 1989
Revideret 29. februar 1994
Revideret 10. maj 2004
Revideret 14. juni 2006 og 20. september 2006
Sidst revideret og vedtaget på generalforsamlingen d. 22.marts og 30.maj 2012